یازدهمین کنگره خودمراقبتی

تاریخ های مهم

 

زمان برگزاری کنگره به صورت وبینار                              1402/05/02 

زمان ثبت نام کنگره در سایت                            1402/04/01    لغایت       1402/04/30


     زمان ارسال مقالات                                      1402/03/30      لغایت      1402/04/25


زمان برگزاری کنگره به صورت وبینار                              1402/05/02