یازدهمین کنگره خودمراقبتی

محورهای کنگره

محورهای کنگره:

سبک زندگی سالم (فعالیت بدنی، تغذیه،…)

فرهنگ سلامت

آموزش به بیمار و پایبندی به درمان

رفتارهای پرخطر (تصادفات، چهارشنبه سوری، دخانیات، غرق شدگی)

پزشکی خانواده

خودمراقبتی و سلامت دیجیتال/ دانشگاه پاسخ گو

محورهای مقاله

  1. سبک زندگی سالم
  2. فرهنگ سلامت
  3. آموزش به بیمار و پایبندی به درمان
  4. هوش مصنوعی و خودمراقبتی
  5. ابزارها و اندازه گیری خودمراقبتی
  6. سیاست گذاری در خودمراقبتی
  7. رفتارهای ارتقا دهنده سلامت و رفتارهای پرخطر
  8. محیط های حامی سلامت و خودمراقبتی سازمانی
  9. خودمراقبتی و مشارکت اجتماعی