هشتمین سمپوزیوم خودمراقبتی

دریافت گواهینامه سمپوزیوم

قابل توجه کلیه شرکت کنندگان هشتمین سمپوزیوم خود مراقبتی.

گواهینامه فرهنگی از تاریخ 13 مرداد 99 از طریق سایت قابل دریافت میباشد.