هفتمین سمپوزیوم خودمراقبتی

دبیر علمی جشنواره

جشنواره های علمی فرهنگی و هنری در آموزش و گسترش سلامت نقشی ممتاز و برجسته بر عهده دارند.
به منظور شناسایی فعالیتهای مؤثر و پایدار در آموزش جامعه و بیماران در نظر است تلاش های ارزشمند کارگردانان، تهیه کنندگان و تولیدکنندگان آثار هنری در «چهارمین جشنواره خود مراقبتی و آموزش بیمار» مورد داوری و ارزیابی قرار گیرد.
چهارمین جشنواره فرصت دیگری است که تصویر و  سیمای معنوی، جسمی، اجتماعی و روانی سلامت در جامعه ایرانی مورد نقد و نمایش قرار گیرد.
از همه شما عزیزان در نظام سلامت کشور، دانشگاهیان و اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه دعوت می شود با ارسال آثار هنری در این امر مهم ما را یاری نمایید.
مشارکت مؤثر  و فعال یکایک عزیزان می تواند خود مراقبتی را به عنوان کلید توسعه کشور به عنوان یکی از مقولات اساسی جامعه و مردم و دولتمردان تبدیل نماید. بی شک زبان و بیان هنری شما گسترش آموزش و ارتقاء فرهنگ خود مراقبتی را  با ارائه الگوهای رفتاری مناسب به اندیشه ای پویا  و ماندگار تبدیل خواهد کرد.

                                             دبیر علمی جشنواره     

                                      دکتر محمد مؤمنی