هفتمین سمپوزیوم خودمراقبتی

رئیس سمپوزیوم

با سلام
خداوند متعال را شاکریم که توفیق داد برگزارکننده هفتمین سمپوزیوم  وچهارمین جشنواره خودمراقبتی وآموزش به بیمار در روز جهانی خودمراقبتی در ایران باشیم.
لازم می دانم از همه بزرگوارانی که در سالهای گذشته با مشارکت در برگزاری این سمپوزیوم ها  کمک کردند تا بر اهمیت اصل مهم  سلامت یعنی خودمراقبتی وآموزش به بیمار در کشور تاکید  شود، قدردانی و تشکر  نمایم.
قرن بیست یکم قرن بیماری های غیر واگیر است که دو سوم سهم بیماری ها را دارد ومهمترین علت قابل پیشگیری این بیماری ها‌ داشتن سبک زندگی مناسب وسلامت محور از مسیر خود مراقبتی است.
ریشه، پایه، اصل ومحور حفظ سلامت خودمراقبتی است که پرسودترین وکم هزینه ترین مسیر حفظ سلامت است.
تاکید بر داشتن تغذیه و فعالیت بدنی مناسب وجلوگیری از رفتارهای پرخطر مثل سیگار ،اعتیاد و آسیب های اجتماعی قابل پیشگیری وداشتن دانش وسواد سلامت وکسب مهارت بکارگیری آن  از اهداف این سمپوزیوم ‌است.
از اهداف دیگر سمپوزیوم  در کنار سلامت جسمی توجه به سلامت روان، سلامت معنوی وسلامت اجتماعی است که  توسط اساتید بزرگوار مورد تاکید و بحث  قرار میگیرد.
ضمن تاکید بر خودمراقبتی اولیه که فعالیت برای بیمار نشدن است به خودمراقبتی ثانویه  یعنی آموزش به بیمار نیز  (که مورد تاکید نظام های سلامت پیشرو دنیا است)، از اهداف این سمپوزیوم است که متاسفانه همانند خودمراقبتی اولیه، آموزش به بیمار نیز با اینکه حق بیمار و تکمیل کننده فرایند درمان است در کشور ما، و خیلی از کشورهای دیگر دنیا مظلوم واقع شده و توجه کافی به آن نشده است.
همچنین در جشنواره سمپوزیوم از بهترین اقدامات در جهت خودمراقبتی اولیه و ثانویه که میتوانند برای کشور الگو دهی کنند با اهدای جوایزی تقدیر وتشکر می شود.
در این سمپوزیوم  استفاده از فرصت  فناوریها و پتانسیل ارتباط از طریق فضای مجازی که پیام های خودمراقبتی را با ضریب نفوذ بالاتر ودسترسی بیشتر و آسانتر  و کاهش هزینه قابل توجه انتشار میدهد، تاکید شده است.
شاید اگر دیروز فقط در سالن های چند صدنفری  پیام سلامت برای افراد خاص پخش میشد با فرصت ایجاد شده توسط فضای مجازی دسترسی امروزه “پیام سلامت”  برای میلیونها نفر از مردم عزیز کشور دست یافتنی است.
در انتها از خداوند متعال خواهانیم فعالیت همکاران عزیز و شرکت  کنندگان محترم در این سمپوزیوم، کمکی برای سلامت مردم بزرگوار  ایران عزیز شود.

   دکتر عبد الرحمان رستمیان                         

رئیس هفتمین سمپوزیوم خود مراقبتی و آموزش به بیمار