هفتمین سمپوزیوم خودمراقبتی

نحوه نمایه سازی و انتشار مقالات

چکیده مقالات پذیرفته شده در وبسایت سمپوزیوم قرار خواهند گرفت.
تعدادی از مقالات برگزیده، با هماهنگی با ارسال کننده مقاله، جهت داوری و چاپ به ویژه نامه خودمراقبتی مجله حیات ارسال خواهد شد.