هفتمین سمپوزیوم خودمراقبتی

گروه های هدف و مخاطبان سمپوزیوم

 • روانشناسی بالینی
 • پزشکی اجتماعی
 • پزشکی ورزشی
 • بیماریهای داخلی
 • بیماریهای عفونی
 • روانپزشکی
 • پزشکان عمومی
 • پرستاران
 • ماماها
 • آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 • مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 • بهداشت عمومی

 

گروه های تغذیه :

 • علوم بهداشت در تغذیه
 • سیاست های غذا و تغذیه
 • علوم و صنایع غذایی
 • بهداشت و ایمنی مواد غذایی
 • کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی