هفتمین سمپوزیوم خودمراقبتی

پیام دکتر رستمیان رئیس هفتمین سمپوزیوم و چهارمین جشنواره خودمراقبتی و آموزش بیمار

خداوند متعال را شاکریم که توفیق داد مراحل اولیه هفتمین سمپوزیم  وچهارمین جشنواره خودمراقبتی وآموزش به بیمار در روز جهانی خودمراقبتی در ایران  در حال برگزاری است .

خداوند متعال را شاکریم که توفیق داد مراحل اولیه هفتمین سمپوزیم  وچهارمین جشنواره خودمراقبتی وآموزش به بیمار در روز جهانی خودمراقبتی در ایران  در حال برگزاری است .
از همه بزرگوارانی که در سالهای گذشته در شرکت و برگزاری این سمپوزیم ها  کمک کردند که بر اهمیت اصل مهم  سلامت یعنی خودمراقبتی وآموزش به بیمار در کشور تاکید  شود، قدردانی وتشکر  میکنیم.
قرن بیست یکم قرن بیماری های غیر واگیر است که دوسوم سهم بیماری ها را دارد ومهمترین علت قابل پیشگیری این بیماری ها‌ داشتن سبک زندگی مناسب وسلامت محور از مسیر خود مراقبتی است.
ریشه، پایه، اصل ومحور حفظ سلامت خودمراقبتی است که پرسودترین وکم هزینه ترین مسیر حفظ سلامت است.
تاکید بر داشتن تغذیه و فعالیت بدنی مناسب وجلوگیری از رفتارهای پرخطر مثل سیگار ،اعتیاد وآسیبهای اجتماعی قابل پیشگیری وداشتن دانش وسواد سلامت وکسب مهارت بکارگیری آن  از اهداف این سمپوزیم ‌است.
از اهداف دیگر سمپوزیوم  در کنار سلامت جسمی توجه به سلامت روان، سلامت معنوی وسلامت اجتماعی  توسط اساتید بزرگوار مورد تاکید و بحث  قرار میگیرد.
ضمن تاکید بر خودمراقبتی اولیه که فعالیت برای بیمار نشدن است به خودمراقبتی ثانیویه  یعنی آموزش به بیمار نیز که تاکید نظام های سلامت پیشرو دنیا است، از اهداف این سمپوزیم است که متاسفانه همانند خودمراقبتی اولیه، آموزش به بیمار نیز با اینکه حق بیمار و تکمیل کننده فرایند درمان است در کشور ما حتی خیلی از کشورهای دیگر دنیا مظلوم است وتوجه کافی به آن نشده است.
همچنین در جشنواره  سمپوزیوم به بهترین اقدامات در جهت خودمراقبتی اولیه وثانیویه با جوایزی تقدیر وتشکر میشود که میتوانند برای کشور الگو دهی کنند.
در این سمپوزیوم توجه به استفاده از فرصت  فناوریها و ارتباط از طریق فضای مجازی که پیام های خودمراقبتی در این فضا میتواند ضریب نفوذ بالاتر ودسترسی بیشتر وآسانتر  و کاهش هزینه قابل توجهی داشته باشد تاکید شده است.
شاید اگر دیروز فقط در سالن های چند صدنفری  پیام سلامت برای افراد خاص پخش میشد با فرصت فضای مجازی قابل دسترسی، امروزه پیام سلامت  برای میلیونها نفر مردم عزیز  دست یافتنی است.
در انتها از خداوند متعال خواهانیم فعالیت همکاران عزیز شرکت  کنندگان محترم در این سمپوزیم کمکی برای سلامت مردم بزرگوار  ایران عزیر شود.

   دکتر عبد الرحمان رستمیان                         

رئیس هفتمین سمپوزیوم خود مراقبتی و آموزش به بیمار 

                                                                                                            دوم مرداد 1398