هفتمین سمپوزیوم خودمراقبتی


پیام دکتر رستمیان رئیس هفتمین سمپوزیوم و چهارمین جشنواره خودمراقبتی و آموزش بیمار

خداوند متعال را شاکریم که توفیق داد مراحل اولیه هفتمین سمپوزیم  وچهارمین جشنواره خودمراقبتی وآموزش به بیمار در روز جهانی خودمراقبتی در ایران  در حال برگزاری است .