یازدهمین کنگره خودمراقبتی

دبیرخانه کنگره خودمراقبتی

خانم اسلامی نیا مسئول  دبیرخانه کنگره خودمراقبتی:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، دفتر آموزش و ارتقاء سلامت

تلفن:09925546080

پست اکترونیک :  scpe@tums.ac.ir