هشتمین سمپوزیوم خودمراقبتی

دبیرخانه سمپوزیوم و جشنواره خودمراقبتی

پیام خانم اسلامی دبیر سمپوزیوم خودمراقبتی و آموزش بیمار:

با سلام

خیابان انقلاب-خیابان ایتالیا-ساختمان شفا-پلاک49
کد پستی:1417755541
تلفن:02142910310

scpe@tums.ac.ir