هشتمین سمپوزیوم خودمراقبتی

دبیر علمی جشنواره

توجه ویژه به موضوع ومضمون هنری، مهمترین معیار در سنجش جشنواره های علمی فرهنگی است. چشم انداز اصلی روایت هنرمندانه در خلق آثار فرهنگی وتولیدات هتری به ترکیب فرم ومحتوا بستگی دارد . همه گیری و شیوع گسترده کرونا به عنوان یک اتفاق هولناک در سطح ملی وجهانی موضوع خود مراقبتی و آموزش بیمار را با چالشهای نوینی مواجهه کرده است . پنجمین دوره جشنواره در فضای مجازی و رساته های دیجیتالی فرصت مناسبی است برای بررسی ابعاد اجتماعی رفتارها و پیامدهای ناگوار کرونا در قاب سینما و تاتر و تلویزیون، بی شک نمایش فیلمهای آموزشی مستند ومعرفی آثار فاخر هنری در پنجمین دوره جشنواره میتواند، نقشی ممتاز در گسترش سیمای معنوی، جسمی، اجتماعی و روانی نظام سلامت بر عهده گیرد.
به منظور شناسایی فعالیتهای مؤثر و پایدار تلاش های ارزشمند کارگردانان، تهیه کنندگان و تولیدکنندگان آثار هنری مورد داوری و ارزیابی و تقدیر قرار میگیرد تا استعدادها و توانایی ها در سطح ملی شناسایی و توسعه و به جامعه معرفی شوند.
پنجمین جشنواره با تاکید بر دوران کرونایی و موضوعات مربوط به این پدیده نوظهور در تلاش است روایت های کرونایی و دستاوردها و همکاری درخشان سازمان های مردم نهاد و کادر درمانی را به یاری همه ایرانیان در صحنه نمایش قرار دهد تا اثرگذاری فعالیتهای فرهنگی و علمی و هنری در قاب تصویر در دسترس یکایک علاقه مندان قرارگیرد.
از همه شما عزیزان ، در نظام سلامت کشور، دانشگاهیان و اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه دعوت می شود با ارسال آثار هنری در این امر مهم ما را یاری نمایید.
مشارکت مؤثر و فعال یکایک عزیزان می تواند خود مراقبتی را به عنوان کلید توسعه کشور به عنوان یکی از مقولات اساسی جامعه و مردم و دولتمردان تبدیل نماید. بی شک زبان و بیان هنری شما گسترش آموزش و ارتقاء فرهنگ خود مراقبتی را با ارائه الگوهای رفتاری مناسب به اندیشه ای پویا و ماندگار تبدیل خواهد کرد..

                                             دبیر علمی جشنواره     

                                      دکتر محمد مؤمنی