یازدهمین کنگره خودمراقبتی

بنیانگذار کنگره

خداوند متعال را شاکریم که در سال جاری به همراه همکاران عزیز توفیق برگزاری یازدهمین کنگره خود مراقبتی راداریم و به امید خدا در اهداف آن باهمت و تلاش همکاران موفق باشیم.

خود مراقبتی ریشه، ستون و محور سلامت جامعه است و دژ محکم و مقاوم برای جلوگیری از ورود بیماری‌ها است که با کسب دانش و بکار گیری آن به دست می‌آید.

اجتماعی سازی سلامت که همان مشارکت مردم در سلامت خود است از مؤثرترین و پایدارترین و هزینه اثربخش‌ترین استراتژی‌ها در نظام سلامت است.

بسترسازی هم برای خود مراقبتی اولیه (بیمار نشدن) و هم برای خود مراقبتی ثانویه (آموزش به بیمار) از وظائف نظام سلامت است که با مشارکت و همراهی توسط مردم، سمن‌ها و نظام سلامت و…‌ به وجود می‌آید.
مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت و نقش مؤثر همکاری بین سازمانی برای داشتن شهری سالم که از موضوعات همایش است هم از مسئولیت‌های اجتماعی هر فرد و سازمانی است که بتوانیم عوامل خطر محیط زندگی را در شهر و پیرامون خود کم کرده و فعالیت‌های مرتبط ارتقاء سلامت را بهبود ببخشیم.

پیشاپیش از همفکری و همراهی تمام همکاران کمیته‌های علمی، اجرایی، پشتیبانی، سخنرانان و شرکت‌کنندگان در کنگره قدردانی می‌کنم.

   دکتر عبد الرحمان رستمیان                         

بنیانگذار یازدهمین کنگره خود مراقبتی و آموزش به بیمار