هشتمین سمپوزیوم خودمراقبتی

سوالات متداول

سوال: آیا اختراعات و ساخت تجهیزات که برای اولین بار توسط یک فرد ساخته شده، می تواند در سمپوزیوم یاجشنواره معرفی شود؟
پاسخ: بله، می تواند در قالب یک خلاصه مقاله برای معرفی دستگاه موردنظر در بخش سمپوزیوم بارگذاری شود.

سوال:آیا آثاری که در جشنواره های دیگر برگزیده شده است، می تواند در جشنواره ما شرکت کند؟
پاسخ: بله، افتخار هم می کنیم.

آیا در هنگام ارسال مقاله نیازی به بارگذاری متن کامل مقاله می باشد ؟ خیر _ چکیده مقاله را ارسال کنید. در صورت پذیرش مقاله, اصل مقالات درخواست خواهد شد، رای بررسی و داوری جهت چاپ در ویژه نامه خودمراقبتی محله حیات ارسال گردد.