هشتمین سمپوزیوم خودمراقبتی

کمیته اجرایی

 • سرکار خانم زهرا اسلامی نیا
  سرکار خانم فریبا قدس
 • جناب آقای مهندس شیری
  جناب آقای مهندس میری
 • سرکار خانم نکته دان
  سرکارخانم دکتر نوغانی
  سرکارخانم دکتر پورتقی
  سرکار خانم دکتر خوش نوای فومنی
  سرکار خانم دکتر پاشایی پور
  سرکار خانم دکتر راستی
  سرکار خانم دکتر درویش
  سرکار خانم دکتر نکولعل
  سرکارخانم دکتر خراسانی
  جناب آقای دکتر رحیمی
  جناب آقای دکتر محمدنژاد
  سرکار خانم مختاری
  سرکار خانم زارعی
  سرکار خانم توکل
  سرکار خانم رحیمی کیان
  سرکار خانم عطری
  سرکار خانم سماقی
  سرکار خانم معصومی
  سرکار خانم مختاری فر
  سرکارخانم فاطمه نجاری
  سرکارخانم آزاده گدینی
  سرکار خانم قوامی
  سرکار خانم مهندس ادب
  سرکارخانم مهندس هاشمی
  سرکار خانم میرنسب
  جناب آقای اکبریان
  جناب آقای حاتمی