هشتمین سمپوزیوم خودمراقبتی

کمیته علمی سمپوزیوم

 • دکتر علیرضا دلاوری، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر عبدالرحمن رستمیان، فوق تخصص روماتولوژی- استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر سیدحسن امامی رضوی متخصص جراحی عمومی- استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ، رئیس پژوهشکده علوم اعصاب
 • دکتر علی اکبری ساری، استاد و رییس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر احمدعلی نوربالا، متخصص اعصاب و روان و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر علیرضا عباسی، رییس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی
 • دکتر حسن برکتی، سرپرست معاونت دانشجویی دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر الهام شکیبازاده- دانشیار و معاون آموزشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر مهناز آشورخانی، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکترنجمه الملوک امینی، رییس گروه آموزش و ارتقا سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر عباس استادتقی زاده، مدیر گروه سلامت در حوادث و بلایا، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر سیدمهدی اعتمادی فرد، عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 • دکتر الهام الهی، رییس اداره ارتقای اجتماعی موثر برسلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر علی اصغر باقرزاده، متخصص عفونی و مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پژشکی تهران
 • دکتر ابوالقاسم پوررضا، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر ماشاءاله ترابی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر محمدحسین تقدیسی -دکتری تخصصی ارتقای سلامت- رئیس انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
 • دکتر امیرحسین تکیان، دانشیار و معاون بین الملل دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر نرجس توکلی، متخصص پزشکی اجتماعی، کارشناس دفتر مولفه های اجتماعی موثر برسلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر محمدعلی چراغی، استاد دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر زهرا خزاعی پور دانشیار مرکز تحقیقات ترمیم ضایعات مغزی و نخاعی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر سیدعلی دهقان منشادی، متخصص عفونی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر ناهید دهقان نیری، استاد دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر شهرام رفیعی فر پزشک عمومی، سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سلامت
 • دکتر هومن شهسواری، دانشیار و معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر مریم صابری، کارشناس توانمندسازی اجتماعی محور دفتر مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر رویا صادقی، دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر محمدعلی صحرائیان متخصص بیماری های اعصاب داخلی- عضو هیات علمی و معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر حمید عمادی، متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • سیما گرشاسبی؛ کارشناس مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان نظام سلامت کشور، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر غلامرضا گرمارودی، دانشیار و مدیر گروه آموزش و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر سیدسینا مرعشی شوشتری، عضو هیات علمی و مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر سیدعلیرضا مرندی فوق تخصص نوزادان – استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
 • دکتر علی منتظری، استاد و رییس پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی
 • دکتر محمد مومنی، استاد دانشگاه تهران
 • دکتر زینب نصیری، مدیر کل اداره سلامت معاونت اجتماعی – فرهنگی شهرداری
 • دکتر مهدی نوروزی، استادیار دانشکده بهداشت و مدیر امور هنری و فوق برنامه و مدیر مشارکت های مردمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر محمدحسین نیکنام، استاد ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران