یازدهمین کنگره خودمراقبتی

کمیته علمی کنگره

 • اعضای کمیته علمی 1402
 •  
  1- دکتر الهام شکیبا زاده
  2 – دکتر فرشید رضایی
  3 – دکتر حسین فرشیدی
  4 – دکتر سعیدکریمی
  5 – دکتر مجید امامی
  6 – دکتر عباس عبادی
  7 – دکتر نسترن کشاورز
  8 – دکتر مریم سلک غفاری
  9 – دکتر فرشته زمانی
  10 – دکتر ربابه شیخ الاسلام
  11 – دکتر منصور فاتحی
  12 – دکتر آیدین پرنیا
  13 – دکتر زهره رافضی
  14 – دکتر نسرین روز بهانی
  15 – دکتر محمدرضا محمدی
  16 – دکتر علیرضا اولیایی منش
  17 – دکتر فاطمه حاج علی عسگری
  18 – دکتر فاطمه زارعی
  19 – دکتر عبدالرحمان رستمیان
  20 – دکتر مهناز آشورخانی
  21 – دکتر محمد صادق افراسیابی
  22 – دکتر طاهره دهداری
  23 – دکتر فضل الله غفرانی پور
  24 – دکتر مریم صابری نمین
  25 – دکتر مجید براتی
  26 – دکتر حسن برکتی
  27 – دکتر محمد حسین صادقیان
  28 – دکتر محمد مومنی
  29 – دکتر مهدی ابراهیمی
  30 – دکتر دکتر نجمه الملوک امینی
  31 – خانم زهرا اسلامی نیا
  32 – دکتر علیرضا عباسی
  33 – دکتر سیما گرشاسبی
  34 – آقای حمید رضاپور
  35 – دکتر آتوسا سلیمانیان
  36 – دکتر افروزه کاظمی
  37 – دکتر زینب هاشمی