هشتمین سمپوزیوم خودمراقبتی

گروه های هدف و مخاطبان سمپوزیوم

  • روانشناسی بالینی
  • بیماریهای داخلی
  • بیماریهای عفونی
  • روانپزشکی
  • پزشکان عمومی
  • پرستاران
  • ماماها
  • آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
  • مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
  • بهداشت عمومی