یازدهمین کنگره خودمراقبتی

گروه های هدف و مخاطبان کنگره

  • گروه بهداشت و ارتقاء سلامت
  • پزشکان عمومی
  • پرستاران
  • بهداشت عمومی
  • روانشناسی بالینی
  • متخصص  بیماریهای داخلی
  • متخصص روانپزشکی
  • ماماها
  • مدیریت خدمات بهداشتی درمانی